1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a weboldal üzemeltetőjének adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által az Ügyfél biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak humán, és gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. Értelmező rendelkezések az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján:

2.1. Adatkezelő:. az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. 2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 2.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.6. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3. Az adatkezelő megnevezése: Auto-d Ac. Kft., Adósz.:24238883-2-42, Cg.:01-09-997205, – a továbbiakban weboldal üzemeltetője. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a weboldal üzemeltetője betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. 

4. Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. Adatkezelő személyes adatokat kizárólag az érintett Ügyfél megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulásával kezel.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkérés céljának  megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatok kezelésére, tárolására kizárólag meghatározott célból, tisztességes eljárás keretében, jogszabályoknak megfelelő módon kerülhet sor.

An anonymised string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service Privacy Policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

5. A kezelt személyes adatok köre 

5.1. A kapcsolatfelvétel során az Ügyfélnek opcionálisan meg kell adnia a következő személyes adatokat : név, telefonszám email cím.

A cookie-k önmagában nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani. A felhasználó az internetböngészőjének beállításaiban részben vagy egészében letilthatja, illetve korlátozhatja a cookie-k alkalmazását, illetve törölni tudja. A Felhasználó elfogadja, hogy a cookie-k alkalmazásának letiltásával illetve korlátozásával a weboldal működése nem teljes értékű.

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja 

6.1. Az adatkezelésre a www.roncsautofelvasarlas.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az ajánlatkérés során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

6.2. Amennyiben a kapcsolati ürlapon elküldött adatok nem képzik adásvételi szerződés tárgyát (tehát nem vásároljuk meg az Ügyfél által eladásra kínált gépjárművet), ez esetben töröljük rendszerünkből az Ügyfél által elküldött adatokat. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célra felhasználhassuk: – az Ügyféllel való kapcsolattartás

6.3. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása -hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A kötelezően megadott adatok kezelése azok megadásától kezdődik és annak törléséig tart.  

Amennyiben a kapcsolati ürlapon elküldött adatok nem képzik adásvételi szerződés tárgyát, ez esetben töröljük rendszerünkből az Ügyfél által elküldött adatokat.

7.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre 

8.1. Az adatokat elsődlegesen a weboldal üzemeltetője jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

8.2. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

9. Az ügyfél jogai 

9.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a weboldal üzemeltetője által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. 

9.2. A weboldal üzemeltetője az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben a tájékoztatást kérő személye egyértelműen beazonosítható. A weboldal üzemeltetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

9.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: 1081 Budapest, Kun utca 4/7., email: info@roncsautofelvasarlas.hu. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a weboldal üzemeltetőjéhez fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

9.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. 

9.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait.

9.6. Amennyiben az Ügyfél az ajánlatkéréshez harmadik fél adatait adta meg, vagy az ajánlatkérés igénybevétele során bármilyen módon kárt okozott, a weboldal üzemeltetője jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A weboldal üzemeltetője ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a weboldal üzemeltetője az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10.2. A weboldal üzemeltetője kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.4. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot – az ügyfelek Weboldalon történő egyidejű tájékoztatásával – egyoldalúan módosítsa.